Parkeringsregler

BRF KVARNSKOGENS PARKERINGSBESTÄMMELSER

 Antagna av styrelsen den 21 november 2016, uppdaterad 9 augusti 2018

Föreningen har tre områden med parkeringsplatser. En utefter Murkelvägen och två vid husens garagesidor. Vid både A-husets parkering och vid B-husets parkering finns ett antal parkeringsplatser att hyra. Övriga parkeringsplatser vid A- och B-husen är besöksparkeringar. Parkeringen utefter Murkelvägen har sex platser som kan vara både hyr- och besöksparkeringsplatser, beroende på efterfrågan. I samtliga fall finns tydlig skyltning om vad som gäller. Observera att parkeringsförbud gäller på övriga delar av Murkelvägen.

Varje lägenhet i föreningen har försetts med fyra parkeringstillstånd för besökande. Egna handskrivna P-tillstånd gäller inte. Kontakta styrelsen om fler tillstånd önskas. Parkeringstillstånden tillåter parkering på föreningens gästparkeringsplatser i 48 timmar. Om gäster stannar längre än 48 timmar, ska detta meddelas till styrelsen och parkering ska då i första hand ske på parkeringen utefter Murkelvägen. Även besökande med handikapptillstånd måste ha ett av föreningen utfärdat parkeringstillstånd.

Medlems egen bil ska som huvudregel parkeras i det egna garaget. Den som har mer än en bil får inte mer än tillfälligt ha den andra bilen stående på en besöksparkeringsplats eller på annat sätt återkommande begagna sig av föreningens besöksparkeringar. Vid tillfälligt utökat parkeringsbehov kan tillfällig parkeringsplats hyras av föreningsmedlem på Murkelvägens gästparkering för f.n. 100 kr per påbörjad vecka.

Hyrd parkeringsplats kan i mån av tillgång erhållas. Separat kö till dessa platser gäller. På vilken av föreningens parkeringsplatser som uppställning får ske enligt parkeringsavtalet beslutas av föreningens styrelse i samband med att parkeringsavtalet ingås. Avgift för hyrd parkeringsplats är f.n. 200 kr per månad och varje medlem i föreningen får hyra maximalt en parkeringsplats utöver sin egen garageplats. På hyrd parkeringsplats får inte uppställas avställt eller oförsäkrat fordon, eller annat fordon än personbil. Såsom personbil räknas i detta avseende också personbilsliknande fordon exempelvis mopedbil eller lätt lastbil som ryms inom anvisad parkeringsruta. Endast föreningsmedlem har rätt att hyra parkeringsplats inom föreningen och fordonet som uppställs på den hyrda parkeringsplatsen ska vara registrerat på den som hyr parkeringen eller någon i dennes hushållsgemenskap.

Överträdelse av föreningens parkeringsbestämmelser, ex. vid parkering på annan plats inom föreningens mark än anvisade parkeringsplatser eller parkering utan erforderligt tillstånd, beivras. För sådan olovlig parkering utfärdas kontrollavgift om f.n. 450 kronor.

STYRELSEN

Brf Kvarnskogen

Comments are closed.